ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

SZERKESZTÉS LEZÁRVA: 2021.11.09

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Grüne Antwort Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út. 93
Weblap: http://gruneantwort.com/
Kapcsolattartó: Árkossy Máté
Telefon: +36 70 625 8953
E-mail: mate.arkossy@gruneantwort.com

Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Adatvédelmi tisztviselő:
- Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1114 Budapest, Bocskai út 16. IV. em. 4. címre vagy elektronikusan a support@gruneantwort.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:
- nem történik külföldre adattovábbítás

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
b) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
c) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
e) vagyonvédelem, személyi biztonság;
f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
f) Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
g) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
h) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke:
vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
- szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul.
Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)
Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

1. Adatkezelések nyilvántartása
- a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti
Tartalma:
- sorszám
- tevékenység
- kezelt adatok
- adatkezelési cél
- adatkezelési jogalap
- tárolás módja és ideje
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- adattovábbítás, címzettek
- technikai és szervezési intézkedések
Az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

2. Az adattovábbítás nyilvántartása
Tartalma:
- sorszám
- dátum
- címzett
- személyes adatok köre
- adatkezelés, -feldolgozás célja
- adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- technikai és szervezési intézkedések
- adattörlésre előirányzott határidő
- jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

3. Adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
Tartalma:
- sorszám
- kérelem időpontja
- érintett neve, azonosító adata
- kérelem tartalma
- intézkedés megnevezése
- intézkedés dátuma
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

4. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Tartalma:
- sorszám
- incidens ideje
- incidens megnevezése
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- incidens hatása
- intézkedések
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

5. Érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
Tartalma:
- sorszám
- megkeresés tárgya és ideje
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- intézkedések
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

6. Adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása
Tartalma:
- sorszám
- tevékenység ideje
- tevékenység
- megfelelés-ellenőrzés
- hatásvizsgálat-észrevétel
- felügyeleti hatósági együttműködés

7. „Eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
Tartalma:
- sorszám
- beérkezés ideje
- kérelem tárgya
- intézkedés (pl. visszaküldés)
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
Tartalma:
- sorszám
- hatásvizsgálat ideje
- műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
- szükségesség, arányosság vizsgálata
- kockázatok elemzése, kezelése
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő véleménye

Kelt: Budapest, 2021.11.09

GRÜNE ANTWORT KFT.
Mint adatkezelő/adatfeldolgozó
Képviseletében: Árkossy Máté

Kapcsolat